Disclaimer, cookies en privacyverklaring

ESERO NL is een initiatief van de Europese Ruimtevaart Organisatie (ESA), gefinancierd door ESA en NSO en uitgevoerd door NEMO. Omdat NEMO Science Museum de uitvoerder is van ESERO NL is de privacy verklaring van NEMO Science Museum van toepassing op de activiteiten van ESERO NL. Je kunt de volledige privacyverklaring lezen op de website van NEMO.
Lees hier de privacyverklaring van NEMO Science Museum
Cookies
De website van ESERO NL maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet meer correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Analytische cookies
Voor het verzamelen van websitestatistieken maakt ESERO NL gebruik van geanonimiseerde tracking via Google Analytics 3 en Google Analytics 4, waarbij het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens en zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon. ESERO NL heeft een verwerkersovereenkomst met Google.com gesloten voor de verwerking van die gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van statistische informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of in de USA onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
Disclaimer
Op uw gebruik van het materiaal, de inhoud en de informatie op de ESERO-NL-website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing:

(i) In dit document staat “ESERO-NL” voor het European Space Education Resource Office in Nederland, dat wordt beheerd door Stichting NCWT in Amsterdam, geregistreerd onder nummer 41197953 bij de Kamer van Koophandel, statutair gevestigd in Science Center NEMO, Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam, Nederland. Wanneer in dit document sprake is van “ESERO-NL” wordt daarmee ook Stichting NCWT bedoeld. Met “ESERO-NL-website” en “deze website” wordt de website www.esero.nl en www.ruimtevaartindeklas.nl bedoeld. Deze website wordt beheerd door het European Space Education Resource Office in Nederland. Met “u” wordt u bedoeld, de gebruiker van deze website, en tevens alle personen die zich toegang tot de website verschaffen met behulp van uw inloggegevens en wachtwoord.

(ii) Op het materiaal op deze website rusten auteursrechten, tenzij anders wordt aangegeven.

(iii) U mag materiaal van deze website niet reproduceren, verspreiden of bekendmaken wanneer is aangegeven dat daarop auteursrechten van een derde rusten, tenzij voor educatief gebruik binnen de organisatie waarvoor u werkzaam bent. Als u materiaal van een derde waarop een dergelijke licentie niet van toepassing is wilt reproduceren, verspreiden of bekendmaken, dan moet u daarvoor eerst schriftelijk toestemming krijgen van de betreffende eigenaar van de auteursrechten.

(iv) U mag bestanden van deze website naar uw eigen computer downloaden, tenzij van een specifiek elektronisch bestand expliciet is aangegeven dat u dat niet mag doen. U mag dergelijke gedownloade bestanden echter niet gebruiken op andere websites, netwerken, opslagplaatsen of virtuele leeromgevingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het European Space Education Resource Office in Nederland. Het systematisch downloaden van bestanden is strikt verboden.

(v) Als u materiaal van deze website wilt gebruiken voor een andere website, dan mag u het betreffende materiaal niet op die website reproduceren en mag u alleen een koppeling naar deze website plaatsen, op voorwaarde dat het European Space Education Resource Office in Nederland daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. In ieder geval moet u de bron van het betreffende materiaal (dat wil zeggen, deze website), volledig vermelden en tevens de auteursrechtelijke status van dat materiaal.

(vi) De namen, afbeeldingen en logo’s van het European Space Education Resource Office in Nederland zijn eigendom of handelsmerken van ESERO-NL of zijn licentiegevers. Andere namen, afbeelden en logo’s die verwijzen naar derden dan wel informatie, producten en diensten daarvan zijn eigendom van derden.

(vii) Het kopiëren of gebruiken van de logo’s van het European Space Education Resource Office in Nederland en/of van derden via deze website is alleen toegestaan als de betreffende eigenaar van het handelsmerk en/of de auteursrechten daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

(viii) Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp en de inhoud van de pagina’s van deze website behoren toe aan het European Space Education Resource Office in Nederland, tenzij anders is aangegeven; zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het European Space Education Resource Office in Nederland mag u dat ontwerp of die inhoud niet kopiëren.

(ix) U erkent dat het waarschijnlijk is dat het niet nakomen van deze gebruiksvoorwaarden Stichting NCWT aanzienlijke en onherstelbare schade oplevert, en u stemt er daarom mee in om Stichting NCWT en zijn bestuurders, werknemers en agenten te vrijwaren tegen alle verliezen, schade en/of onkosten voor hen en claims tegen hen als gevolg van het niet nakomen van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt, heeft Stichting NCWT, onverminderd het voorgaande, het recht om u de toegang tot de website onmiddellijk te ontzeggen en tevens recht op door rechterlijke instanties opgelegde en andere billijke genoegdoeningen.

Inhoud van de website

De inhoud, de informatie of het materiaal op de website van het European Space Education Resource Office in Nederland kan verouderd zijn of weglatingen, onnauwkeurigheden en andere fouten bevatten. Alle inhoud en informatie en al het materiaal worden zonder verdere garanties aangeboden en alleen wanneer en voor zover die inhoud en informatie en dat materiaal beschikbaar zijn. Het European Space Education Resource Office in Nederland garandeert niet dat inhoud, informatie of materiaal beschikbaar is en evenmin dat inhoud, informatie of materiaal continu toegankelijk is.

Bij gebruik van materiaal voor een praktische activiteit moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Een dergelijke risicobeoordeling is de verantwoordelijkheid van de gebruiker; het European Space Education Resource Office in Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk ten opzichte van u of een derde voor verliezen, schade, claims, onkosten of resultaten als gevolg van het gebruik van materiaal op deze website of materiaal waarnaar op deze website wordt verwezen.

Deze website biedt toegang tot materiaal op andere websites door middel van hyperlinks, maar alleen ten behoeve van het browsen op internet. Het European Space Education Resource Office in Nederland steunt daarmee geen andere entiteiten en keurt daarmee evenmin handelingen goed waarmee inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden die wereldwijd door de wet of andere internationale verdragen worden beschermd.

Het European Space Education Resource Office in Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk ten opzichte van u of een derde voor verliezen, schade, claims, onkosten of resultaten als gevolg van uw gebruik van het materiaal op een website van een derde. Auteursrechten op materiaal dat extern wordt gehost komen volledig toe aan de auteurs van dat materiaal.

Wanneer we ‘verweesde werken’ digitaliseren, dat wil zeggen: werken waarop auteursrechten rusten maar waarbij de eigenaar van de rechten niet kan worden opgespoord, doen we alles wat redelijkerwijs mag worden verwacht om de rechtmatige eigenaar op te sporen voordat we het materiaal uploaden naar onze website.

Voor zover dat door de wet wordt toegestaan sluit het European Space Education Resource Office in Nederland hierbij alle expliciete en impliciete garanties uit en verklaart het niets met betrekking tot de inhoud en informatie en het materiaal op deze website of het materiaal waarnaar wordt verwezen met een hyperlink naar andere websites. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden gebruikt om de aansprakelijkheid uit te sluiten voor misleidende informatie of voor dodelijke ongelukken of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van het European Space Education Resource Office in Nederland.

Beleid inzake het verwijderen van inhoud

Om te voorzien in de mogelijkheid dat een voorheen onbekende eigenaar van auteursrechten zich meldt en verzoekt om inhoud van deze website te verwijderen, hanteert het European Space Education Resource Office in Nederland het volgende beleid:

Wanneer de eigenaar van de auteursrechten onbekend is, zal het European Space Education Resource Office in Nederland alles doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om toestemming van de eigenaar van de auteursrechten te verkrijgen voor het plaatsen van het materiaal op deze website.

Het European Space Education Resource Office in Nederland streeft ernaar snel en vriendschappelijk met de reclamant tot een oplossing te komen die beide partijen tevreden stemt. Mogelijke oplossingen zijn:

  • Het materiaal blijft ongewijzigd op deze website staan.
  • Het materiaal op deze website wordt aangepast.
  • Het materiaal wordt permanent van deze website verwijderd.
Zolang het European Space Education Resource Office in Nederland en de reclamant echter niet tot een oplossing kunnen komen, zal het materiaal niet beschikbaar zijn op deze website; het wordt pas weer beschikbaar gesteld wanneer er een oplossing is overeengekomen.

Als u materiaal hebt gevonden dat volgens u onrechtmatig op deze website staat of is geplaatst, neem dan alstublieft contact met ons op onder vermelding van uw contactgegevens en met een volledige beschrijving van het materiaal.

Aanvaardbaar gebruik

U verklaart dat u geen inhoud zult creëren of anderszins informatie of materiaal zult versturen waarvoor geldt dat deze of dit onjuist of misleidend is; een inbreuk vormt op andermans privacy; op welke manier dan ook schadelijk is voor minderjarigen; oproepen bevat tot onverdraagzaamheid, racisme of haat ten opzichte van groepen of individuen dan wel oproepen bevat om hen kwaad te berokkenen; aanstootgevend is; een inbreuk vormt op andermans rechten, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of spam bevat.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u voor de website van het European Space Education Resource Office in Nederland gebruikt, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die met behulp van uw wachtwoord worden uitgevoerd.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Als het European Space Education Resource Office in Nederland uw informatie op andere wijze gaat gebruiken of wanneer het bepaalde voorwaarden verandert, zal het European Space Education Resource Office in Nederland de gebruiksvoorwaarden voor deze website wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen op deze website bekend worden gemaakt.

Algemeen

Wanneer een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Op deze gebruiksvoorwaarden zijn de wetgevingen van het koninkrijk der Nederlanden van toepassing en zij moeten overeenkomstig die wetgevingen worden geïnterpreteerd. Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het koninkrijk der Nederlanden.